Beberapa perawi Syiah dalam Kitab Sunan

Beberapa perawi Syiah dalam Kitab Sunan

1.        Abu Israil Ismail bin Abi Ishaq Khalifah

          KItab Mizanul I’tidal oleh Dzahabi Juz 7 hal 326-327 terbitan Darul Kutub Ilmiyah cetakan kedua tahun 2008.

“Abu Israil …dia adalah Ismail bin Abi Ishaq Khalifah. Mereka mendhoifkannya, dia seorang Syi’i yang amat membenci dan dia dari kelompok ghulat yang mengkafirkan Usman ra ”.

          Dalam kitab Sunan Ibn Majah hal 53-54 terbitan Maktabah al Ma’arif cetakan kedua tahun 2008.

Setelah menukil riwayat yang didalamnya terdapat Abu Israil, peneliti kitab al Bani) berkata: “ (Hadis )Hasan Shohih”

 2.        Ismail bin Musa al Fuzari

          Kitab Siyaru A’lamin Nubala Dzahabi Juz 9 hal 191 terbitan Darul Hadis al Qohiroh cetakan tahun 2006*

“ Ismail bin Musa al Fuzari al Kufi, cucu Ismail As-sadi, Dzahabi berkata: dia termasuk Syiah Kufah dan dikatakan bahwa dia ghulat ”.

          Kitab Taqribu Tahdzib  Ibn Hajar al Asqollani juz 1 hal 55 terbitan Darul Fikri cetakan pertama tahun 1995.

“Ismail bin Musa al Fuzari Abu Muhammad atau Abu Ishaq al Kufi …shoduq ( jujur), selalu salah dan dituduh rofidhi ”.

          Kitab Sunan Ibn Daud  hal 373 terbitan Maktabah al Ma’arif cetakan pertama tahun 2007 yang telah ditahqiq oleh al Bani.

Setelah menukil riwayat yang didalamnya terdapat Ismail bin Musa al Fuzari, kemudian Muhaqiq kitab (al Bani) berkata: “ (hadis) Hasan ”.

 3.        Humron bin A’yun

          Al Tsiqot oleh Ibn Hibban Juz 2 hal 102 terbitan Darul Kutub al Ilmiyah cetakan pertama tahun 1998*

“ Humron bin A’yun, saudara Abdul Malik bin A’yun, dia meriwayatkan dari Abu Thufail, dan meriwayatkan darinya Tsauri, Israil dan Hamzah al Ziyat ”.

 •          Taqrib Tahdzib Ibn Hajar al Asqollani Juz 1 hal 139 terbitan Darul Fikri cetakan pertama tahun 1995.

“Humron bin A’yun al Kufi…dhoif dan dituduh rofidhi ”.

          Kitab Sunan Ibn Majah hal 270 terbitan Maktabah al Ma’arif cetakan kedua tahun 2008. Damn telah ditahqiq oleh al Bani.

Setelah menukil riwayat yang didalamnya terdapat Humron bin A’yun, Muhaqiq kitab (al Bani) berkata: “ (Hadis) Shohih ”.

 4.        Yunus bin Khobbab

          Mizanul I’tidal Dzahabi Juz 7 hal 314 terbitan Darul Kutub al Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2008.

“ Yunus bin Khobbab al-Asadi maula mereka al-Kufi….dia seorang rofidhi ”.

          Taqrib Tahdzib Ibn Hajar al-Asqolani, Juz 2 hal 687 terbitan Darul Fikri cetakan pertama tahun 1995.

“ Yunus bin Khobbab…Shoduq selalu salah dan dituduh rofidhi ”.

          Sunan Ibn Majah hal 76 terbitan Maktabah al Ma’arif cetakan kedua tahun 2008, dan telah ditahqiq oleh al Bani.

Setelah menukil riwayat yang didalamnya terdapat Yunus bin Khobbab, Muhaqiq kitab (al Bbani) berkata: “ (Hadis) Shohih ”.

 5.        Abu Hazah Al Tsimali

          Taqrib Tahdzib Ibn Hajar al-Asqolani, Juz 1 hal 80 terbitan Darul Fikri cetakan pertama tahun 1995.

“ Tsabit bin Abi Shofiyyah al Tsimali, Abu Hamzah, nama ayahnya adalah Dinar, dikatakan bahwa Sa’id orang kufah yang dhoif dan rofidhi “.

          Sunan Timidzi hal 525 terbitan Maktabah al Ma’arif cetakan kedua tahun 2008, dan telah ditahqiq al Bani.

Setelah menukil riwayat yang didalamnya terdapat Abu Hamzah al Tsimali, Muhaqiq kitab (al Bani) berkata: “ (Hadis) Shohih ”.

6.        Utsman bin Umair

Taqribut Tahdzib juz 1 hal 394, terbitan Darul Fikr, Cet.pertama, tahun 1995:

“ Utsman bin Umair……sesungguhnya dia menipu dan berlebihan dalam kesyiahannya ”.

Sunan Tirmidzi, halaman 858 terbitan Maktabah al-Ma’arif cetakan kedua tahun 2008, dan telah ditahqiq oleh al Bani.

Setelah menukil riwayat yang didalamnya terdapat Utsman bin Umair, Muhaqiq kitab (al Bani) berkata: “ (Hadis) Shohih ”.

Sunan Ibn Majah hal 43 terbitan Maktabah al Ma’arif cetakan kedua tahun 2008, dan telah ditahqiq oleh al Bani.

Setelah menukil riwayat yang didalamnya terdapat Utsman bin Umair, Muhaqiq kitab (al Bani) berkata: “ ( Hadis) Shohih ”.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *